Misja i cele

Czerpiąc z naszej różnorodności i wierząc w moc współpracy,
budujemy silny i wiarygodny sektor organizacji
pozarządowych w Małopolsce

Celem Federacji jest działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie w jakim realizują działalność pożytku publicznego, w szczególności:

 • działalność na rzecz małopolskiego trzeciego sektora i kształtowanie sprzyjającego dla niego otoczenia,
 • działalność na rzecz organizacji członkowskich, 1​/9
 • zwiększanie integracji i współdziałania organizacji pozarządowych,
 • zwiększanie profesjonalizacji działań organizacji pozarządowych,
 • wzmacnianie wizerunku organizacji pozarządowych,
 • zwiększanie współpracy z organami władzy publicznej i innymi instytucjami publicznymi oraz reprezentacji i udziału małopolskiego trzeciego sektora w kształtowaniu polityk publicznych,
 • zwiększanie współpracy organizacji pozarządowych z biznesem i ośrodkami akademickimi,
 • działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i społeczności lokalnych,
 • działalność na rzecz rozwoju współpracy i wymiany doświadczeń oraz kontaktów pomiędzy organizacjami pozarządowymi na poziomie ogólnokrajowym jak i międzynarodowym,
 • działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania standardów funkcjonowania sektora organizacji pozarządowych,
 • zwiększanie siły i trwałości Federacji.

Cele

Trzy kluczowe obszary rozwoju Federacji

OBSZAR 1

DZIAŁANIA NA RZECZ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH

"Profesjonalni i zaangażowani członkowie tworzą silną Federację"

Federacja czerpie siłę z jakości i ilości członków organizacji, zatem w szczególny sposób dba o ich rozwój i integrację oraz zachęca do nawiązywania współpracy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom członkowskich organizacji zaplanowano szereg działa edukacyjnych i rozwojowych. Federacja skieruje do członkowskich NGO stałą ofertę wsparcia m.in. szkolenia, doradztwo, budowanie współpracy i wspólnych projektów. Członkowskie organizacje cechuje ogromny potencjał i zaangażowanie, dlatego też zaplanowano działania edukacyjne oparte o idee samopomocy m.in. wymanie usług, umiejętności, mentoring. Istotnym elementem tego obszaru jest wsparcie członków w zakresie promocji swoich organizacji.

OBSZAR 2

DZIAŁANIA NA RZECZ MAŁOPOLSKIEGO TRZECIEGO SEKTORA

„Silna Federacja wspiera oraz reprezentuje małopolski trzeci sektor”

Federacja postawiła sobie za cel wspieranie środowiska pozarządowego w Małopolsce. Obejmuje swoim działaniem całe województwo, i niezależnie od statusu członkowstwa działa na rzecz wszystkich NGO i liderów społecznych. Dlatego też obszar nr 2 koncentruje się na wsparciu organizacji spoza Federacji oraz ich reprezentacji i działaniach orzeczniczych, m.in. pakiet edukacyjny i rozwojowy, udział w konsultacjach społecznych, szkoła rzeczników III sektora. Federacja szczególny nacisk kładzie na budowanie partnerskich relacji z biznesem oraz administracją publiczną. Dzięki temu kształtowane jest środowisko, które sprzyja sektorowi non-profit.

OBSZAR 3

DZIAŁANIA INSTYTUCJONALNE NA RZECZ FEDERACJI

"Silna federacja oparta jest na wspólnych wartościach i standardach oraz skutecznym systemie zarządzania"

Federacja jest dopiero w fazie zawiązywania. Jest to szczególny okres dynamicznego rozwoju i wzajemnego poznawania się członkowskich NGO. Domena ta skoncentrowana jest na budowaniu silnej pozycji Federacji, m.in. zapewnieniu trwałości działań, zabezpieczeniu zasobów osobowych i finansowych, wdrożeniu skutecznego systemu zarządzania. Istotnym elementem obszaru są działania dotyczące opracowania wspólnych standardów oraz kształtowania tożsamości i silnej marki Federacji.