Komunikat Zarządu Federacji Małopolska Pozarządowa

14 czerwiec 2017

W związku ze złożoną przez Federację Małopolska Pozarządowa, Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych oraz Regionalne Centrum Wolontariatu ofertą na Święto Organizacji Pozarządowych (link do konkursu TUTAJ), informujemy, iż nasz wniosek został odrzucony, z powodu “nieuzyskania wymaganego minimalnego progu punktowego (30 pkt) koniecznego do uzyskania dotacji”, otrzymując 22,5 pkt. Kluczowe dla negatywnej oceny było odjęcie przez komisję konkursową aż 10 punktów za “przekroczenie w kosztach obsługi zadania publicznego planowanych do pokrycia ze środków dotacyjnych (poz. 8. II kosztorysu oferty) określonego w karcie oceny merytorycznej maksymalnego progu 15% kwoty wnioskowanej dotacji”.

Ocena ta jest wynikiem błędu komisji konkursowej, ponieważ zgodnie z pkt 2 kryteriów oceny merytorycznej zawartych w karcie oceny merytorycznej “Jeśli koszt osobowy obsługi zadania publicznego (wskazany w ofercie, w pozycji  8.II kalkulacji przewidywanych kosztów zadania) finansowany z dotacji przekroczy 15 % wysokości dotacji, oferta otrzymuje 0 pkt.”, tymczasem koszty osobowe (koszt koordynatora, koszt księgowej) we wskazanej kategorii złożonej przez nas oferty stanowiły poniżej 15 % kwoty wnioskowanej dotacji.

Mając powyższe na uwadze, zwróciliśmy się do Dyrektora Biura Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych, organizatora konkursu, z prośbą o podjęcie odpowiednich kroków służących unieważnieniu podjętej decyzji. W odpowiedzi, którą dostaliśmy od Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa otrzymaliśmy informacje iż:

  • komisja konkursowa pracowała zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie przeprowadzania otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków
  • zgodnie z zapisami wyż.wym. regulaminu “Ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Prezydent lub osoba przez niego upoważniona, w formie zarządzenia” oraz “od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursów, nie przysługuje odwołanie”.

Konkurs na organizację Święta Organizacji Pozarządowych został ogłoszony po raz drugi (pierwszy unieważniono), jednak w związku ze zmianą warunków konkursu (ograniczenie czasu realizacji z 5 miesięcy do 1 miesiąca, link do konkursu TUTAJ ) nie zdecydowaliśmy się na ponowne złożenie oferty.

Serdecznie dziękujemy wszystkim organizacjom, które zaangażowały się w przygotowanie wniosku, bardzo żałujemy, że w tym roku nie uda się zrealizować zgłoszonych pomysłów.

 

W załączeniu: