Europejskie Centrum Młodzieży

20 lt. 2015

Europejskie Centrum Młodzieży powstało wiosną 1995 jako jeden z pierwszych ośrodków europejskiej współpracy młodzieży, wchodzących w skład ogólnopolskiej sieci tworzonej przez Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Kobiet i Rodziny Urzędu Rady Ministrów.

ECM jest organizacją apolityczną oraz apartyjną działającą dla młodych ludzi, do naszych głównych zadań należy:

 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami studenckimi
 • działalność w zakresie turystyki, sportu i kultury młodzieżowej
 • promocja idei integracji europejskiej i członkostwa Polski w UE
 • promocja regionu krakowskiego wśród młodego pokolenia

ECM jest obecne na forum organizacji pozarządowych, działających w Krakowie i na terenie całego kraju.

Swoje cele realizujemy przez organizację konferencji, spotkań, seminariów z udziałem przedstawicieli środowisk politycznych, gospodarczych i kulturalnych, głównie dla studentów. Jednak dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych przygotowany został specjalny program szkoleniowy obejmujący zagadnienia funkcjonowania klubów europejskich oraz tematykę samorządności, ze szczególnym zwróceniem uwagi na samorząd terytorialny. Został także przygotowany program warsztatów, przeznaczony dla tej samej grupy docelowej, uwzględniający zagadnienia integracji europejskiej, w tym również traktatu konstytucyjnego.

W ostatnim czasie utworzyliśmy Centrum Informacji i Aktywności Młodzieżowej Jego zasadniczym celem jest wspieranie aktywności obywatelskiej oraz pomoc organizacjom w realizacji ich inicjatyw. Chcemy także doprowadzić do wypracowania modelowych zasad współpracy pomiędzy administracją samorządową a NGOs. Ściśle współpracujemy w tym zakresie z Programem „Młodzież w działaniu”, przykładowo organizujemy wspólne szkolenia na temat powyższego programu czy też międzynarodowej wymiany młodzieży.

Jesteśmy zaangażowani w szeroko rozumianą polityką informacyjną oraz pośredniczymy przy wymianie informacji między organizacjami proeuropejskimi w kraju i za granicą.

Najbardziej rozwiniętą naszą formą aktywności jest działalność na forum międzynarodowym. Dotyczy ona przede wszystkim wymian dwustronnych między współpracującymi z nami organizacjami, głównie studenckimi, z Europy oraz Bliskiego Wschodu. Towarzyszy im zawsze bardzo duże zainteresowanie walorami turystycznymi naszego miasta oraz aktualnymi problemami społeczno-politycznymi.

Jesteśmy zapraszani także do udziału w imprezach międzynarodowych o charakterze cyklicznym. Tematyka tych spotkań dotyczy głównie problemów młodych Europejczyków, w obliczu ciągle postępującej integracji europejskiej. Są to tzw. „Euroweeki”, które odbywają się przykładowo w takich miastach jak Liege, Eindhoven, Paryż, Trondheim, Timisoara, Pecs, Ilmenau czy też Maribor – we wszystkich z nich staramy się aktywnie uczestniczyć.

Jesteśmy obecni także na międzynarodowych targach edukacyjnych, które organizowane są między innymi w Brukseli, Wiedniu, Kopenhadze czy też Pradze. Oprócz prezentacji naszej organizacji oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego, przedstawiamy ofertę kulturalno – turystyczną Krakowa, Małopolski i Polski.

Wielokrotne organizowaliśmy dwustronne wymiany z partnerskimi organizacjami zagranicznymi, w ramach których prowadzimy dyskusje oraz wymieniamy doświadczenia.

Nasi partnerzy często są zaskoczeni skalą możliwości, jakie stwarza Kraków, a także mile zaskoczeni bogatą ofertą dla obcokrajowców, prezentowaną zarówno przez Małopolskę (kultura i turystyka) jak i UJ. Dzięki pobytom w zaprzyjaźnionych krajach mieliśmy doskonałą okazję do podpatrzenia metod pracy naszych kolegów z Europy Zachodniej i przekonanie się jak wiele możliwości w zakresie finansowania dla organizacji pozarządowych stwarza członkostwo w Unii Europejskiej.

Wielkim przedsięwzięciem organizacyjnym, jakie stoi przed nami w tym roku jest organizacja w Krakowie Międzynarodowej Konferencji „Make it culture”. W najbliższym czasie zorganizujemy także zorganizujemy w Krakowie I Spotkania Młodzieżowych Organizacji Proeuropejskich – ma to być forum wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami rozmaitych instytucji zajmujących się szeroko pojętą integracją europejską a stowarzyszeniami czy klubami europejskimi.

Plany na bieżący rok obejmują m. in.:

 • wydanie poradnika na temat międzynarodowej wymiany młodzieży;
 • organizację szkolenia dla liderów organizacji na temat międzynarodowej współpracy młodzieży;
 • udział w europejskich targach studenckich w Brukseli, Kopenhadze, Wiedniu;
 • udział w międzynarodowych konferencjach studenckich w Timisoarze, Greifswaldzie, Trondheim, Sumach, Ilmenau, Paryżu, Mariborze i Pecsu;
 • przeprowadzenie wymian i seminariów w Bukowinie Tatrzańskiej oraz Krakowie
 • organizację szkoleń dla klubów europejskich na temat integracji europejskiej;
 • zorganizowanie kilku obozów zimowych i wakacyjnych
 • udział w akcji „Masz głos, masz wybór”;

Europejskie Centrum Młodzieży
ul. Gołębia 24
31-007 Kraków
tel.0-12 663 11 71
fax 0-12 422 63 06
e-mail:ecm@o2.pl