Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

06 marzec 2015

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych jest niezależną organizacją pozarządową, której misją jest budzenie aktywności obywateli, organizacji i społeczności lokalnych.

Zespół Fundacji świadczy bezpłatnie wsparcie informacyjne, konsultacyjne i szkoleniowe w Małopolsce. BIS swoimi działaniami wspiera organizacje pozarządowe i oddolne inicjatywy mieszkańców, animuje współpracę wewnątrz- i międzysektorową, promuje idee wolontariatu oraz narzędzia angażowania mieszkańców w sprawy dotyczące społeczności lokalnych.

Od 2008 roku BIS zrealizował ponad 30 projektów w obszarze wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, dotyczących m.in. budowania koalicji i partnerstw, współpracy organizacji pozarządowych z samorządem, konsultacji społecznych, podnoszenia poziomu integracji i współpracy mieszkańców w społecznościach lokalnych, zastosowania nowych narzędzi i instrumentów współpracy mieszkańców z samorządem – np. inicjatywy lokalnej, ekonomii społecznej, oraz edukowania – koordynatorów wolontariatu i wolontariuszy, liderów małopolskiego III sektora i przedstawicieli samorządów.

Fundacja BIS jest zaangażowana m.in. w działalność Krakowskiego Porozumienia Organizacji Pozarządowych, Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej, współpracuje w szczególności z samorządami i organizacjami pozarządowymi w Małopolsce. Od 2009 roku należy do ogólnopolskiej Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, która wyznacza standardy funkcjonowania Ośrodków Wsparcia Organizacji Pozarządowych z 14 województw. Informacje o obecnie realizowanych projektach są dostępne na stronie www.bis-krakow.pl