Fundacja Szanujmy Godność Człowieka OPP

29 kwiecień 2015

Fundacja Szanujmy Godność Człowieka powstała w 2008 roku z inicjatywy krakowskich lekarzy emerytów z Klubu Seniora OIL w Krakowie jako wyraz sprzeciwu i protestu dla niekorzystnych zmian zachodzących w Polsce krzywdzących emerytów, naruszających ich prawa obywatelskie zapisane w Konstytucji RP. Fundacja prowadzi działalność z zakresu pomocy pomocy społecznej, ochrony zdrowia na rzecz emerytów oraz wyrównywania dysproporcji społecznej.

Celami Fundacji są:

 • ochrona i promocja zdrowia oraz profilaktyka zdrowotna
 • działalność na rzecz niepełnosprawnych
 • inicjatywy samopomocowe w zakresie udzielania porad, badań bezpłatnych KAŻDEMU emerycie
 • prowadzenie działań edukacji zdrowotnej, w tym wykłady, szkolenia
 • działalność charytatywna
 • pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
 • ochrona przed ubóstwem, samotnością, wyobcowaniem i wykluczeniem ze społeczeństwa
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, rencistów i 50+
 • działalność na rzecz promocji, upowszechniania i ochrony dóbr kultury, sztuki, Dziedzictwa Narodowego
 • organizowanie i upowszechnianie wolontariatu
 • organizowanie aktywności turystycznej i krajoznawczej, w tym wycieczek krajowych i zagranicznych oraz wypoczynku emeryta-seniora, niepełnosprawnego, rencisty
 • działalność na rzecz edukacji – kultury

Nasza Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie i budowę domu seniora zapewniającego spokojne i godne życie seniora
 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych i terapeutycznych
 • organizowanie i świadczenie usług z zakresu rehabilitacji i fizykoterapii
 • organizowanie koncertów, festiwali, spektakli i wystaw
 • współpracę z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, organizacjami pożytku publicznego, których cele są zbieżne z celami Fundacji
 • organizowanie konferencji, seminariów, odczytów, debat, warsztatów służących organizowaniu i propagowaniu godnego i spokojnego życia seniorów
 • ochronę i promocję zdrowia, promocję nauki, kultury, oświaty, praw obywatelskich, rekreacji i wypoczynku
 • organizowanie zbiórek charytatywnych
 • organizowanie badań i konsultacji profilaktycznych
 • integrację środowiska seniorów
 • przeciwdziałanie marginalizacji i dyskryminacji seniorów w życiu społecznym

Fundacja jest członkiem Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury.

TAGI: