Stowarzyszenie „Honestus”

22 Maj 2015

Celem działania stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i integracja społeczna, w tym w szczególności:

 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnych,
 • rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy,
 • działania na rzecz podnoszenia jakości kształcenia,
 • działania na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • działanie na rzecz upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • działanie na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży,
 • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • przeciwdziałanie wszelkiej dyskryminacji,
 • działanie na rzecz pokoju i praw człowieka,
 • działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe,
 • działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 • działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego,
 • wszechstronne działanie na rzecz rozwoju kulturalnego, oświatowego i socjalnego,
 • propagowanie kultury fizycznej, wszechstronnej rekreacji oraz alternatywnego stylu życia wolnego od używek,
 • prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, wydawniczej i popularyzatorskiej,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • ochrona i promocja zdrowia.

TAGI: