Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska

06 marzec 2015

Naszą Misją jest zmiana społeczna.

Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska zostało powołane przez grupę osób, które nie mogły zrozumieć, jak to możliwe, że w młodej polskiej demokracji tak łatwo i szybko zakorzeniło się postrzeganie władzy samorządowej jako wszechwładnego demiurga tworzącego otaczającą nas gminną rzeczywistość oraz dlaczego w bezpośrednich wyborach decydujemy się oddać głos na ludzi, o których prawie nic nie wiemy, a przez niemal całą ich kadencję (poza miesiącem przed kolejnymi wyborami) nie mamy z nimi kontaktu.

Zastanawialiśmy się też, jak to możliwe, że nasi sąsiedzi – mieszkańcy i mieszkanki naszej gminy, akceptują to, że nie mają wpływu na własne otoczenie, na wydawanie pieniędzy należących do gminy (czyli do nich samych), czy w końcu na to, jakie w tej gminie (a więc na ich własnym podwórku) zostanie ustanowione prawo

Postanowiliśmy pielęgnować to zdziwienie i nie sięgać po najłatwiejsze odpowiedzi. Posługując się wynikami badań dotyczących poziomu kapitału społecznego, analizując historyczne uwarunkowania, a jednocześnie znając zagraniczne doświadczenia samoorganizujących się społeczeństw obywatelskich, postanowiliśmy poświęcić się zawodowo i profesjonalnie rozwijaniu partycypacji społecznej i obywatelskiej. Społecznej – rozumianej jako siła i potencjał do działań wspólnotowych pomiędzy ludźmi, w relacjach sąsiedzkich, grupach nieformalnych czy organizacjach pozarządowych; obywatelskiej (będącej konsekwencją tej pierwszej) – rozumianej jako współdecydowanie o dobru wspólnym.

Nie jesteśmy jednak ruchem miejskim ani zalążkiem partii promującej demokrację bezpośrednią. Chcemy współtworzyć, testować i wprowadzać narzędzia do uprawiania demokracji uczestniczącej (partycypacyjnej), w której:

 • mieszkańcy i mieszkanki chcą się angażować w procesy decyzyjne,
 • stosowane w tym celu przez urząd gminy metody pozwalają im robić to efektywnie,
 • dzięki głosowi mieszkańców reprezentanci wybrani do zarządzania gminą wzbogacają swoją wiedzę o potrzebach społeczności.

Nasze sukcesy:

 • Jednym z pierwszych zrealizowanych przez nas działań był pilotaż budżetu partycypacyjnego w trzech krakowskich dzielnicach. Akcja ta
  stała się jednym z czynników, dzięki którym budżet obywatelski został wprowadzony przez Urząd Miasta w całym Krakowie.
 • Rozpoczęliśmy debatę i działania, które zainicjowały proces powołania krakowskiej rady seniorów oraz centrum seniora. Idea ta jest kontynuowana przez Urząd Miasta w postaci powoływania kolejnych, dzielnicowych, centrów seniora.
 • Wzięliśmy udział w pracach nad partycypacyjną Strategią Rozwoju Krakowa.
 • Aktywnie włączaliśmy się w opracowywanie programów współpracy organizacji pozarządowych z gminą Kraków oraz zasad funkcjonowania powstającego Centrum Obywatelskiego.
 • Od kilku lat prowadzimy Krakowskie Porozumienie Organizacji Obywatelskich, które swoimi działaniami przyczyniło się do powołania w Krakowie Rady Działalności Pożytku Publicznego. Z KPOO wyszła także idea budowania federacji organizacji pozarządowych na większą skalę.
 • Tworzymy Federację Małopolskich Organizacji Pozarządowych – Brakujące Ogniwo.