Projekt: Opracowanie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022

06 kwiecień 2018

Rozpoczęliśmy w partnerstwie z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych realizację projektu  „Opracowanie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022 ”

Celem projektu jest poprawa jakości procesu tworzenia polityk publicznych przez Gminę Miejską Kraków, oraz zwiększenie wiedzy interesariuszy WPW (przedstawicieli UMK i środowiska NGO) nt. jakości współpracy UMK z organizacjami pozarządowymi. W ramach projektu zaplanowano badanie ewaluacyjnego Wieloletniego Programu Współpracy obowiązującego w latach 2015 – 2018 oraz szereg działań konsultacyjnych służących wypracowaniu celów i założeń do nowego WPW, w tym pracę Zespołu ds. WPW, 10 spotkań konsultacyjnych, konsultacje „mimochodem”, kampanię promocyjną w środkach komunikacji miejskiej i sondę wśród mieszkańców nt. nowych zadań, które powinny realizować NGO. Planujemy włączyć w konsultacje społeczne min. 120 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w Krakowie oraz 15 urzędników. Zadanie będzie realizowane w terminie od 5 kwietnia do 17 września 2018r.

Zachęcamy do zgłaszania się organizacji, z terenu Krakowa, chcących wziąć udział w spotkaniach konsultacyjnych oraz wywiadach. Wasze doświadczenia dotyczące wszelkiej współpracy z UMK są dla nas bezcenne!

kontakt: Olga Glińska, tel. 505 343 132

e-mail: oglinska.FMP@gmail.com

 

Projekt „Opracowanie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami
pozarządowymi na lata 2019-2022” realizowany jest przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych oraz
Federację Małopolska Pozarządowa we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Wspierania Inicjatyw
Społecznych w Krakowie Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Miasta Krakowa

http://www.krakow.pl

https://ngo.krakow.pl/