Przyłącz się

Opis procedury przystąpienia do Federacji

1
Federacja Małopolska Pozarządowa to związek  powołany przez organizacje pozarządowe działające w województwie małopolskim,  w celu realizacji wspólnych celów.  Federacja ma  odrębną osobowość prawną, została zarejestrowana w KRSie.
2
Członkiem zwyczajnym  Federacji może zostać stowarzyszenie z osobowością prawną lub inna, nie działająca dla zysku osoba prawna, która ma siedzibę na terenie województwa małopolskiego i prowadzi na jego terenie działalność statutową.
3
Członkiem honorowym Federacji może być osoba prawna lub fizyczna szczególnie zasłużona w działaniach na rzecz organizacji pozarządowych w województwie małopolskim lub szczególnie zasłużona w działalności w obszarze celów statutowych Federacji, której ten status zostanie nadany przez właściwą władzę Federacji, i która w odpowiedzi złoży deklarację członkowską.

4

Statut Federacji określa prawa i obowiązki organizacji członkowskich

5

Aby przystąpić do Federacji należy  złożyć pisemną deklarację członkostwa.

6

Deklaracja członkostwa musi zostać podpisana przez władze organizacji kandydującej do Federacji.

Wzór deklaracji
Statut