Regulamin Pikniku NGO 23.06.2018 Park Jordana

18 czerwiec 2018

Regulamin Pikniku NGO – 23.06.2018 r.

 

 1.      Niniejszy regulamin obowiązuje w trakcie trwania Pikniku NGO. Wszystkie osoby biorące udział w Pikniku NGO są zobowiązane do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na terenie obiektu oraz niniejszego regulaminu. Piknik jest elementem projektu „Święto Organizacji Pozarządowych” Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Miasta Krakowa.
 2.         Czas i miejsce
 •       Termin: 23 czerwca 2018 r.
 •       Godziny: od 11:00 do 17.00
 •       Miejsce: Kraków, Park im. Henryka Jordana (zwany dalej: Park )

 

III.            Organizatorzy

 •       Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
 •       Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie
 •       Federacja Małopolska Pozarządowa

 

 1.            Wsparcie organizacyjno-promocyjne : Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, Krakowskie Biuro Festiwalowe

Cele Projektu „ Święto Organizacji Pozarządowych”

Święto Organizacji Pozarządowych jest imprezą integracyjno-kulturalno-społeczną. Głównym celem Święta jest promocja organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Krakowa, zachęcanie mieszkańców i mieszkanek do zaangażowania w działalność organizacji pozarządowych i uczestnictwo w życiu społecznym, promowanie idei wolontariatu, promowanie współpracy z Miastem Kraków.

 1.                        Ogólne warunki uczestnictwa (goście, turyści, mieszkańcy)
 2.    Wstęp na Piknik NGO jest nieodpłatny, w szczególności nieodpłatne dla odwiedzających są takie atrakcje jak: warsztaty, koncerty, zawody sportowe, itp.
 3.    Udział w Święcie mogą brać dowolne osoby, w tym dzieci przebywające pod opieką dorosłych.
 4.    Obszar Pikniku NGO nie jest w żaden sposób ograniczony fizycznie, jest pełna swoboda przemieszczania się, zgodnie z regulaminem Parku.
 5.    Uczestnicy Pikniku NGO zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Parku.
 6.    Osoby nietrzeźwe lub będące pod wpływem środków odurzających nie będą wpuszczane na teren Pikniku.
 7.    Zabrania się spożywania podczas Pikniku alkoholu, środków odurzających, wnoszenia przedmiotów stanowiących zagrożenie dla życia bądź zdrowia ludzkiego.
 8.    Uczestnicy Pikniku zobowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający sobie i innym. Uczestnicy mają obowiązek stosować się do zaleceń i zarządzeń organizatorów.
 9.    Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, uderzeniem pioruna, eksplozją, zalaniem wodą i innymi przyczynami losowymi.
 10. Podczas Pikniku wykonywana będzie dokumentacja zdjęciowa do celów promocyjnych oraz dokumentacji zadania publicznego. Udział w Pikniku jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykonywanie zdjęć oraz ich dalszą publikację – strony internetowe organizatorów, social media, dokumentacja przekazana w celach sprawozdawczych do Urzędu Miasta Krakowa.
 11.            Konkurs dla uczestników – gra „Poznaj krakowskie organizacje pozarządowe”
 12.    W ramach Pikniku odbywa się gra stanowiskowa
 13.    Każdy uczestnik gry otrzyma od zespołu Pikniku kartę do gry.
 14.    Celem gry jest zdobycie potwierdzenia  wykonania min. 10 zadań w 10 różnych stanowiskach organizacji pozarządowych, potwierdzone pieczątką otrzymaną od organizacji na karcie gry.
 15.    Po zebraniu 10 potwierdzeń uczestnik przynosi swoją wypełnioną kartę do stanowiska Organizatorów.
 16.    O godzinie 13, 14, 15 i 16-tej odbywa się losowanie nagród. W losowaniu biorą udział tylko karty złożone w danej godzinie. Przewidziane są nagrody główne, ale każdy los wygrywa i każdy dostanie coś na pocieszenie.

VII.            Ogólnie przepisy organizacyjne dla Organizacji Pozarządowych (wystawców):

 1.    Miejsca na terenie imprezy wskazywane są poszczególnym wystawcom przez pracowników Organizatora w dniu imprezy lub w miarę możliwości przed imprezą.
 2.    Przydział stanowisk przez Organizatora jest ostateczny i nie podlega negocjacji.
 3.    Organizator nie zapewnia miejsc parkingowych na terenie imprezy.
 4.    Wjazd na teren parku w dniu imprezy, możliwy jest jedynie po uprzednim zgłoszeniu organizatorom. Wjazd możliwy jest w godzinach 8.00- 19:00
 5.    Demontaż stanowiska najpóźniej do 18:30
 6.    Niedozwolone jest prowadzenie sprzedaży. Organizacje mogą prowadzić na swoich stanowiskach zbiórki publiczne pod warunkiem ich uprzedniego indywidualnego zgłoszenia na zbiorki.gov.pl
 7.    Wymagany jest estetyczny wygląd każdego stanowiska.

8.    Za bieżące utrzymanie porządku i czystości stanowiska odpowiada wystawca.

 1.   Uczestnicy ubezpieczają artykuły wystawiane na stanowiskach na własny koszt i ryzyko.
 2.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towarów przed, po i w trakcie trwania Pikniku.

 

VIII.            Ustalenia końcowe

 1.    Osoby nie przestrzegających powyższych zaleceń Regulaminu lub w jakikolwiek sposób naruszające porządek będą pociągnięte do odpowiedzialności.
 2.    Regulamin udostępniony jest do publicznej wiadomości  przy wejściach na teren Pikniku na stronie www.malopolskiengo.pl oraz  na stronie wydarzenia na FB ( Krakowski Festiwal Organizacji Pozarządowych 2018)  https://www.facebook.com/events/236314760452511/

Projekt „Święto Organizacji Pozarządowych”. Zadanie publiczne  jest współfinansowane ze środków Miasta Krakowa.

http://www.krakow.pl

http://www.ngo.krakow.pl