O Federacji Małopolska Pozarządowa

Federacja Małopolska Pozarządowa powstała w rezultacie projektu „Brakujące Ogniwo – Federalizacja Małopolskich Organizacji Pozarządowych”. Projekt miał na celu połączenie w sieć współpracy organizacji pozarządowych z województwa małopolskiego. Od początku twórcy projektu stawiali na pełną partycypację w opracowaniu pomysłów na współpracę. Mimo, że projekt nie zakładał tworzenia osobnego podmiotu prawnego, już na pierwszym spotkaniu wyjazdowym, przedstawiciele około 40 organizacji zdecydowali o docelowym powołaniu Federacji.

W wyniku projektu powstała szeroka sieć współpracy małopolskich NGO, z której wyłoniła się Federacja Małopolska Pozarządowa. Federacja powołana została do życia na Walnym Zebraniu w Dobczycach, 16 maja 2015 r. Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła 2 grudnia tego samego roku.

Biuro Inicjatyw Społecznych i Pracownia Obywatelska – inicjatorzy projektu, od wielu lat działają na rzecz wspierania i sieciowania organizacji pozarządowych z Krakowa i z Małopolski. Współtworzone i prowadzone przez te organizacje Krakowskie Porozumienie Organizacji Obywatelskich przyczyniło się do powstania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz pierwszych Komisji Dialogu Obywatelskiego w Krakowie.

federacja maloposka pozarzadowa

Federacja Małopolska Pozarządowa – dane:

KRS: 0000588620

NIP: 6762496793

REGON: 363131270

Adres siedziby: ul. Jagiełka 4, 30-240 Kraków, Polska 

Forma prawna:  Związek stowarzyszeń

Data rejestracji: 1 grudnia 2015 r.

Cel działania Federacji Małopolska Pozarządowa:

1. Działalność na rzecz małopolskiego trzeciego sektora i kształtowanie sprzyjającego dla niego otoczenia,

2. Działalność na rzecz organizacji członkowskich,

3. Zwiększanie integracji i współdziałania organizacji pozarządowych,

4. Zwiększanie profesjonalizacji działań organizacji pozarządowych,

5. Wzmacnianie wizerunku organizacji pozarządowych,

6. Zwiększanie współpracy z organami władzy publicznej i innymi instytucjami publicznymi oraz reprezentacji i udziału małopolskiego trzeciego sektora w kształtowaniu polityk publicznych,

7. Zwiększanie współpracy organizacji pozarządowych z biznesem i ośrodkami akademickimi,

8. Działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i społeczności lokalnych,

9. Działalność na rzecz rozwoju współpracy i wymiany doświadczeń oraz kontaktów pomiędzy organizacjami pozarządowymi na poziomie ogólnokrajowym jak i międzynarodowym,

10. Działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania standardów funkcjonowania sektora organizacji pozarządowych,

11. Zwiększanie siły i trwałości federacji.