Jak założyć fundację? Jak założyć stowarzyszenie?

Jak założyć fundację?

jak zalozyc fundacje

Jakie kroki należy podjąć, aby założyć fundację?

1. Fundusz założycielski

Oprócz określenia celu tworzonej fundacji, należy określić jaki majątek zostanie na nią przeznaczony. Na fundusz założycielski mogą składać się nie tylko pieniądze, ale też papiery wartościowe, rzeczy ruchome i nieruchome, które zostaną oddane fundacji na własność. Przepisy nie określają minimalnej kwoty, na którą musi opiewać wartość funduszu założycielskiego. Przyjęło się natomiast, że jest to około 500-1000 zł. Niższa kwota nie wyłącza możliwości zarejestrowania takiej fundacji przez sąd. Jeżeli jednak ta fundacja ma prowadzić działalność gospodarczą, środki muszą wynosić minimum 1000 zł.

2. Akt fundacyjny

Jest to oświadczenie woli fundatora, określające cel fundacji i wskazujące jaki majątek będzie przeznaczony na realizację jej celu. Ustawowo nałożony został wymóg, aby takie oświadczenie woli zostało sporządzone w formie aktu notarialnego. Akt fundacyjny musi zawierać cele powstania fundacji i wskazywać majątek przeznaczony na ich realizację.

3. Statut fundacji

Powinien określać:

  • nazwę fundacji
  • siedzibą
  • majątek
  • cele
  • formę i zakres działalności
  • skład i organizację zarządu
  • obowiązki, uprawienia członków zarządu i sposób ich powoływania

4. Zarząd fundacji

Jest to jedyny organ fundacji, którego istnieje jest obligatoryjne. Zarząd odpowiada za codzienne działania fundacji. W skład zarządu może wchodzić fundator. Najczęściej staje się wtedy prezesem zarządu. Dzięki temu zyskuje specjalne uprawnienia w postaci reprezentowania fundacji na zewnątrz.

5. Wpis do KRS

Należy złożyć wniosek o rejestrację fundacji na urzędowych formularzach. Ponadto, do wniosku składanego do KRS dołączamy odpowiednie dokumenty. Wniosek należy opłacić. Będzie to 250 zł w przypadku fundacji, która rejestruje się tylko w KRS i 600 zł w przypadku fundacji, która chce się zarejestrować w rejestrze fundacji i przedsiębiorców.

6. Konto bankowe

Każda fundacja musi posiadać rachunek bankowy, dla celów rozliczeń podatkowych.

Jak założyć stowarzyszenie?

Stowarzyszenie zakłada się podczas zebrania założycielskiego przez grupę minimum siedmiu osób. Automatycznie stają się one członkami założycielami stowarzyszenia. Osoby te podczas zebrania podejmują szereg uchwał.

1. Statut

Pisemne określenie celów i zasad działania stowarzyszenia. Głosowanie za przyjęciem lub odrzuceniem statutu odbywa się podczas zebrania założycielskiego.

2. Zebranie założycielskie

Jeżeli zebranie zostanie prawidłowo poprowadzone, to przyjęte zostaną następujące uchwały: o powołaniu stowarzyszenia, o przyjęciu statutu, o wyborze zarządu, o wyborze komisji rewizyjnej.

Ponadto, na koniec należy sporządzić protokół z przebiegu zebrania.

3. Rejestracja stowarzyszenia w KRS

Odpowiednie druki znajdziemy na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Dzięki wpisowi do KRS organizacja zyska osobowość prawną i od tej pory będzie podmiotem praw i obowiązków. Będzie mogła podejmować różne czynności prawne, między innymi rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej i przyjmować darowizny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *